مدارک مورد نیاز جهت عضویت

مدارک مورد نیاز

 مدارک مورد نیاز جهت عضویت در انجمن صنفی مهندسان معمار و شهرساز استان آذربایجان غربی:

اسکن شناسنامه

اسکن کارت ملی

اسکن عکس 3*4

اسکن مدرک تحصیلی یا برگه اشتغال به تحصیل در رشته های مرتبط

  اسکن کارت عضویت نظام برای اعضای پیوسته

تکمیل فرم عضویت موجود در قسمت فرمها و بخشنامه ها و آپلود اسکن  فرم مذکور