مزایای عضویت در انجمن

مزایای عضویت

برخي از مزاياي عضويت حقيقي انجمن

 اعطاي كارت عضويت

 به روز رساني دانش تخصصي اعضاء از طريق برگزاري دوره هاي كوتاه مدت و كارگاه هاي آموزشي توسط انجمن و يا با همكاري انجمن با تخفيف ويژه

شركت در همايش ها و گردهمايي هاي برگزار شده توسط انجمن و يا با همكاري انجمن با تخفيف ويژه

اطلاع رساني به موقع از آخرين اخبار و نو آوري ها و كنفرانس هاي ملي و بين المللي در زمينه معماری و موارد مرتبط از طريق پست الكترونيكي

شركت در مجمع، داشتن حق رأي و نامزد شدن براي عضويت در هيأت مديره ( مختص اعضاي پيوسته)

شركت در ميزگردها و سخنراني هاي انجمن

 اعطاي گواهي عضويت فعال در صورت عضويت در کمیته ها وگروه هاي كاري انجمن

برخي از مزاياي عضويت حقوقي انجمن

ارائه لوح عضويت

به روز رساني دانش تخصصي اعضاء از طريق برگزاري دوره هاي كوتاه مدت و كارگاه هاي آموزشي توسط انجمن و يا با همكاري انجمن با تخفيف ويژه

شركت در همايش ها و گردهمايي هاي برگزار شده توسط انجمن و يا با همكاري انجمن با تخفيف ويژه

 برخورداري از اولويت اعطاي غرفه در نمايشگاه هاي همايش ها و گردهمايي هاي علمي برگزار شده توسط انجمن و يا با همكاري انجمن با تخفيف ويژه

ارائه خدمات مطالعاتي، آموزشي، پژوهشي و مشاوره اي مورد تقاضاي عضو حقوقي

 اطلاع رساني به موقع از آخرين اخبار و نو آوري ها و كنفرانس هاي ملي و بين المللي در زمينه معماری و موارد مرتبط از طريق پست الكترونيكي

 شركت در مجمع براي اعضاي پيوسته عضو حقوقي و داشتن حق رأي و نامزد شدن براي عضويت درهيأت مديره

 شركت نمايندگان عضو حقوقي در ميزگردها و سخنراني هاي انجمن

 برخورداري از خدمات برگزاري دوره ها و كارگاه هاي آموزشي در محل استقرار عضو حقوقي

 قراردادن لينك سايت اعضاي حقوقي در سايت انجمن و استفاده متقابل لوگوهاي انجمن و اعضاء