بازگشت به آرشیو اخبار

اعضاء هیات مدیره در جلسه مورخ ۴/۵/ ۹۴ نسبت به تدوین برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت انجمن اقدام نمودند

:اعضاء هیات مدیره در جلسه مورخ ۴/۵/ ۹۴ نسبت به تدوین برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت انجمن اقدام نمودند. برخی از تصمیمات جلسه فوق به شرح ذیل می باشند

ایجاد سایت اینترنتی انجمن در جهت اطلاع رسانی و ارائه خدمات شایسته تر به اعضاء

فراهم نمودن مکانی مستقل به منظور انسجام بخشیدن به فعالیت های انجمن

ایجاد هماهنگی های مربوط به حضور اعضای هیات مدیره کانون انجمن های صنفی معاری و شهرسازی کل کشور در تاریخ ۱۶/۰۵/۹۴ در ارومیه

برنامه ریزی به منظور برگزاری همایش های تخصصی معماری و شهرسازی

هماهنگی با کارفرمایان، مهندسین مشاور و پیمانکاران به منظور جذب نیروی کار متخصص از طریق انجمن صنفی