بازگشت به آرشیو اخبار

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده انجمن صنفی مهندسان معمار و شهرساز استان

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان معمار و شهرساز آذربایجان غربی


بدینوسیله از کلیه اعضا دعوت می گردد در جلسه مجمع عمومی فوق العاده انجمن که در روز شنبه مورخ 94/09/28 ساعت 16:30 در محل سالن همایش سازمان نظام مهندسی ارومیه برگزار می گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه

- تصمیم گیری در مورد تعیین میزان حق عضویت سالانه انجمن

- معرفی کمیته ها ، دبیران و مسئولان مربوطه

- رونمایی از سایت اینترنتی انجمن

- تصمیم گیری در مورد آرم و نشانه انجمن

- تصمیم گیری در مورد نحوه عضویت اعضاء پیوسته و وابسته انجمن

 

هیات مدیره انجمن صنفی مهندسان معمار و شهرساز آذربایجان غربی