بازگشت به آرشیو اخبار

انتخابات هیات مدیره و بازرسان انجمن صنفی

مجمع عمومی انجمن صنفی در تاریخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۴ با حضور ۱۶۶نفر از اعضا در محل بنیاد کودک تشکیل گردید. پس از قرائت دستور جلسه، رای گیری برای انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان صورت پذیرفت که نتایج حاصله به شرح ذیل می باشد:

آراء کاندیداهای هیات مدیره:

(آرش محمدی فلاح: ۱۱۵رای (عضو اصلی

(سعید خوش نیت: ۱۰۶رای (عضو اصلی

(امیر ضیا صابونچی: ۸۰رای (عضو اصلی

(هادی پرورش: ۷۶رای (عضو اصلی

(علی زرگرزاده: ۷۵رای (عضو اصلی

(آیناز علیزاده: ۶۷رای (عضو علی البدل

(حبیب معماری: ۵۳رای (عضو علی البدل

محمد خدادوست: ۵۰ رای

حجت سلامی: ۴۸ رای

یوسف انتظاریون: ۴۵رای

مهشید پسران افشاریان: ۲۲رای

مهدی حاتمی: ۲۲رای

آراء بازرسان:

(محمد اکبری: ۶۷رای (بازرس اصلی

(فرهاد رجایی: ۶۶رای (بازرس اصلی

(مهدی شجاع دل: ۵۵رای (بازرس علی البدل