کمیته بانوان

شناسایی بانوان صاحب فکر و ایده 

تشکیل اتاق فکر از بانوان

شناسایی و آسیب شناسایی موانع موجود برای حضور بانوان در حوزه های مختلف

استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های فکری و علمی بانوان در راستای تصمیم سازی در برنامه های مختلف انجمن

معرفی توانمندی های بانوان