کمیته فرهنگی رفاهی

دبیر کمیته فرهنگی - رفاهی: مهندس آیسان حسین زاده

مسئول امور فرهنگی: مهندس زیبا کرامت آذر

مسئول امور رفاهی: مهندس رضا ستاری

 

اهداف کمیته فرهنگی - رفاهی

تهیه الگوی گردشگردی و فرهنگی شهر با مشارکت سازمانهای ذیربط
برگزاری تورهای تخصصی
برگزاری نمایشگاههای تخصصی، خیابانی